برای تو می نویسم.دقیقا برای تو.

دوستت دارم.بااین که نمی شناسمت.

ازتودورم.

اما باز هم دوستت دارم.

خودت خوب می دانی.

انگار ساخته شده ام برای تو

وتو هستی فقط برای من.

.

.

.

.

همه ی حرف هاییم رازدم.

از صمیم دل می گوییم دوستت دارم خدا.