برایم دعا کنید.

رضایت خدا را بجوییم نه خلق را.

خلق بی انصاف را.!

خدایا توهم به وبلاگ من سر می زنی خوب می دانم.خودت برایم دعا کن.

تا در این بهبوهی محیب سربلند بیرون بیایم.فقط تو قادری تا دستم را بگیری.

دستم رابگیر.

عبد تو ابوالفضل